Αναγνωρισμένες Εξετάσεις

CEF A1 A2 B1 B2 C1 C2
ΑΣΕΠ
(Δείτε εδώ το παράρτημα Γ)
    ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ(10 ΜΟΡΙΑ) ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ(30 ΜΟΡΙΑ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ(50 ΜΟΡΙΑ) ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ(70 ΜΟΡΙΑ)
CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS KET PET FCE CAE CPE
IELTS CAMBRIDGE       4.5-5.5 6.0-7.0 7.5+
BULATS CAMBRIDGE     40-59 60-74 75-89 90-100

BEC
CAMBRIDGE

    PRELIMI-
NARY
VANTAGE HIGHER  
MICHIGAN
(HAU)
    BCCE ECCE ALCE ECPE
EDEXCEL     LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
TOEIC(ETS)     405+ 505+ 785+ (905+)
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ A1 A2 B1 B2 C1 C2
TRINITY EXAMS (ISE)     LEVEL I LEVEL II LEVEL III LEVEL IV
ESB     LEVEL B1 LEVEL B2 LEVEL C1 LEVEL C2
CITY & GUILDS A1 A2 ACHIVER COMMU-
NICATOR
EXPERT MASTERY
TIE     B1 B2 C1 C2
PEARSON LCCI EFB     LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 4
NOCN     B1 B2 C1 C2
LRN     B1 B2 C1 C2
AIM     B1 B2 C1 C2
ASCENTIS     ENTRY LEVEL LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
MELAB     67-79 80-90 91-99  
MET     120-156 157-189 190-240  
OCNW     ENTRY LEVEL 3 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
MSU       B2   C2
EDI ESOL INTERNATIONAL ENTRY 1(A1) JETSET 2 ENTRY 2(A2) JETSET 3 ENTRY 3 (B1) JETSET 4 LEVEL 1 (B2) JETSET 5 LEVEL 2 (C1) JETSET 6